Praktijk Samen Onderweg

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Samen Onderweg
Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Gerard Smit, Praktijk Samen Onderweg (KvK 37102981)
Praamweg 10
1775 PT  Middenmeer
Mob.nr. 0626164080
E-mail:  info@praktijksamenonderweg.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Praktijk Samen Onderweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Voornamen van partner(s), kinderen, leidinggevenden
• Organisatienaam
• Functie
• Coachcontract
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering en professionalisering van mijn diensten;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Praktijk Samen Onderweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik deel uw persoonsgegevens verder alleen met derden op uw verzoek en/of met uw toestemming. Ik mag, in het kader van professionalisering of intercollegiaal overleg, geanonimiseerde persoonsgegevens delen met derden. Geanonimiseerde persoonsgegevens in publicaties zullen niet herleid kunnen worden tot natuurlijke personen en organisaties.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
• Als er een schriftelijke overeenkomst is uitgevoerd, bewaar ik uw gegevens maximaal 5 jaar met uitzondering van de volgende gegevens:
• Als er facturen zijn uitgewisseld, heb ik een fiscale wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen. • NAW- en contactgegevens worden niet gewist.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email info@praktijksamenonderweg.nl

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar E-mail info@praktijksamenonderweg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3-1-2024